user_mobilelogo

De voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Noordwijk zijn in volle gang en liggen op schema. Op 21 maart a.s. spreekt de Raadsgroep over een aantal belangrijke onderwerpen die vanuit de Stuurgroep worden aangereikt: de visiedocumenten voor de nieuwe organisatie, de uitgangspunten voor tijdelijke- en nieuwe huisvesting en de visie op de dienstverlening. Ook de werkgroepen van de Raadsgroep maken meters met onderwerpen als: de locatie van de tijdelijke raadszaal, het nieuwe logo van de gemeente en de selectie van de nieuwe griffier.

 

Voorbereiding goed op schema

De voorbereiding ligt goed op schema. Op een aantal terreinen liggen nu algemene concepten en ideeën over inrichtingsvragen voor de nieuwe gemeente. Zowel wat betreft de ambtelijke organisatie en de besturing, de dienstverlening, de huisvesting en (al eerder) de ICT. Het is belangrijk wat de Raadsgroep hiervan vindt en meegeeft bij de verdere uitwerking. Dat geldt eveneens voor de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad). Met de verdere uitwerking wordt het natuurlijk spannender voor de medewerkers van beide gemeenten. In de periode van april tot oktober zal daar stapsgewijs meer duidelijk over worden.

Ter voorbereiding van de onderwerpen die de Raadsgroep binnenkort bespreekt heeft op 6 maart jl. een informatieavond plaatsgevonden waar de raadsleden, de colleges en de ambtenaren elkaar informeerden. Deze gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de visie van de organisatie, huisvesting en dienstverlening. Er ontstonden levendige gesprekken aan de gesprekstafels die voor herhaling vatbaar zijn.

Werving nieuwe gemeentesecretaris en griffier

Momenteel wordt er gewerkt aan de werving van een nieuwe gemeentesecretaris en griffier. Het streven is om beide functionarissen rond 1 mei te kunnen laten starten. Tegen die tijd zal ook het wetsvoorstel voor de fusie de Tweede Kamer zal hebben gepasseerd. Deze staat (voorlopig) geagendeerd voor behandeling in de week van 17 april.

Visiedocumenten

In de vergadering van de Raadsgroep van 24 januari jl. is kritiek geuit op het Visiedocument. Daarop is niet alleen het oorspronkelijke document op onderdelen aangepast, maar ook een nieuw richtinggevend document opgesteld; de notitie “wat voor gemeente willen we zijn”. Vanuit verschillende invalshoeken wordt in de notitie een compact antwoord op die vraag geformuleerd.

In de visie op de nieuwe organisatie van Noordwijk wordt de al in gezette lijn doorgetrokken om meer en fundamenteler te gaan werken vanuit overheidsparticipatie. Dat betekent dat de doelstellingen en opgaven steeds meer door inwoners in kernen, buurten, verbanden worden geformuleerd en dat de gemeente daarbij primair begeleidend, verbindend en stimulerend wordt en minder direct sturend en regelend. Minder “met de bal aan de voet” en meer de bal en andere spelers het werk laten doen. De fusie biedt een uitgelezen kans om ons daar veel meer op te gaan richten. Dit zal een langer lopend proces zijn en is niet af op 1 januari 2019.

Gestimuleerd door de Raadsgroep zijn er meer concrete ambities geformuleerd voor de nieuwe organisatie op het gebied van participatie en dienstverlening. De nieuwe gemeente Noordwijk wil niet alleen toonaangevend worden/blijven op het gebied van toerisme, bollencultuur of congrescentra. Maar ook op deze gebieden tot de top 10 van Nederland gaan horen; uiteraard in het belang van onze inwoners. En als nieuwe, grotere, gemeente willen we ook in de regio nog meer het verschil gaan maken in belangrijke thema’s als economie, wonen, bereikbaarheid etc. door te werken aan verbinding en partnership.

Dienstverlening

In de nieuwe gemeente zullen we niet alleen de basisdienstverlening op orde hebben, maar ook een kwaliteitsslag maken. De komende jaren wordt gewerkt aan dienstverlening die optimaal digitaal wordt ingericht waarbij de keuzevrijheid en selfservice voor inwoners wordt geoptimaliseerd. Er wordt (waar nodig en gewenst) ingezet op ontmoeting, zowel op de gemeentehuizen, maar ook in de kernen en eventueel bij mensen thuis. Daarnaast wordt gewerkt aan minder estafettestokjes-momenten in de dienstverlening en worden de openingstijden (vooralsnog op twee locaties) afgestemd op de behoefte en zoveel mogelijk gewerkt op afspraak.

De precieze vormgeving van deze inzet zal verschillen voor het Sociaal Domein, Burgerzaken, Vergunningen of de buitendienst. Basis van deze aanpak zit in een 100% dienstverlenende houding en gedrag van onze organisatie. Dat betekent niet dat overal ja op kan worden gezegd, maar wel dat vragen van inwoners vanuit die houding worden benaderd.

Huisvesting

Al eerder is duidelijk geworden dat er op 1 januari 2019 niet meteen een definitieve huisvestingsoplossing voor de nieuwe gemeente is. Per die datum zal de gemeente tijdelijk gehuisvest zijn in de beide huidige gemeentehuizen die daar de komende tijd op worden ingericht.

Intussen wordt de besluitvorming over definitieve huisvesting voorbereid. De locatie Achmea/Zilveren Kruis kan daarin een belangrijke rol vervullen, maar in het onderzoek worden ook andere mogelijkheden voor eventuele nieuwbouw meegenomen. Er wordt naar gestreefd om daar dit jaar een principebesluit over te nemen, zodat de nieuwe gemeenteraad daar snel een besluit over kan nemen.

Actuele zaken vanuit de Raadsgroep

Ook de Raadsgroep is stevig aan het werk om in verschillende werkgroepen met verschillende onderwerpen toe te werken naar de fusiedatum. De werkgroepen kijken ondermeer naar de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad, de ondersteuning/griffie na 1-1-2019, de huisvesting/faciliteiten voor de nieuwe gemeenteraad en de instrumenten voor financiële sturing vanuit de nieuwe gemeenteraad. Ook buigt een raadswerkgroep zich over de inrichting van (raads)communicatie en burgerparticipatie vanaf 2019. Veel bevindt zich nog in de fase onderzoek, verkenning en analyse. Ervaringen vanuit andere gemeenten worden opgedaan via onder meer werkbezoeken en waar mogelijk gebruikt. Er wordt hard gewerkt om de benoeming van de nieuwe griffier per 1 mei a.s. mogelijk te maken en het onderzoek naar de raadszaal in de tijdelijke situatie is in volle gang.

De werkgroep Burgerparticipatie & Raadscommunicatie, houdt zich bezig met het logo voor de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn bureaus en vormgevers uit de gemeente Noordwijk en de gemeente Noordwijkerhout uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd. Eind maart start de campagne voor het werven van een jury uit inwoners van beide gemeenten en de verkiezingsavond voor het winnende logo vindt eind mei plaats.