user_mobilelogo

Eén keer in de twee weken plaatst de Noordwijker en het Noordwijkerhouts weekblad een column van de raadsgroep en de verschillende raadswerkgroepen. Het doel is om de inwoners te informeren bij hetgeen de gemeenteraden doen ter voorbereiding op de fusie. Op 10 juli 2018 was het de beurt aan de Raadswerkgroep Planning en Control.

Begroting “oude” en “nieuwe” stijl

Voorzitter Marcel Wiebes schrijft in de column: “Recentelijk hebben we met de beide raden gesproken over de begroting 2019 van de nieuwe gemeente. Deze begroting wordt op de eerste werkdag van 2019 door de nieuwe raad vastgesteld. Daarom is het onontkoombaar dat de huidige raden de nodige voorbereidingen doen. Deze begroting noemen we een “begroting oude stijl”. Dat wil zeggen dat we voortborduren op de begrotingen van de beide oude gemeenten, zonder nieuw beleid daarin op te nemen. De nieuwe raad kan dan op basis van de het coalitieakkoord ergens richting april 2019 een gewijzigde begroting, de “begroting nieuwe stijl” vaststellen.”

Harmonisatie lokale heffingen

Ook over de harmonisatie van de lokale heffingen (o.a. OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) werd in goede harmonie overeenstemming bereikt. Wiebes: “Op basis van de uitkomsten gaan de ambtenaren van de afdelingen Financiën nu de concept-begroting opstellen. Over hoe die begroting er inhoudelijk gaat uitzien en welke keuzes door de beide huidige raden zijn gemaakt zal te gelegener tijd nader worden gecommuniceerd. En nogmaals, het is uiteindelijk de nieuwe – door u als burger op 21 november te kiezen – gemeenteraad die de begroting 2019 vaststelt.”